YSGOLORIAETH NEW ZEALAND DAIRY CAREERS SCHOLARSHIP

Manylion Pellach/ More Information

Nodwch a'i: gwyliau teulu; gyda CFfI neu arall/ Please state if: family holidays; with YFC or other.

(e.e. cystadlaethau / gweithgareddau / swyddfeydd o fewn CFfI) / (e.g competitions/ activities/ offices held in YFC)

Diddordebau a hobïau tu hwnt i CFfI / Interests and hobbies outside YFC:

Esboniwch pam eich bod am deithio i Sealand Newydd, ac am cael y cyfle i weithio yn y diwydiant llaeth allan yno. Ni ddylai eich datganiad fod mwy na 1000 o llythyren. / Please explain why you wish to travel to New Zealand, and work within the dairy industry there. Your statement should be no more than 1000 words.

Nodwch yma'r dyddiad byddech chi'n edrych i fynd allan i Seland Newydd pe byddech yn llwyddiannus yn eich cais. / Note here your desired start date to head out to New Zealand if you were successful in your application.

Bydd y Diwrnod Detholiad yn cael ei gynnal ddydd Sul, 13eg o Fehefin 2021 dros Zoom. Bydd CFfI Cymru yn dyrannu amser cyfweld i chi ac anfonir hwn atoch erbyn dydd Gwener, 11eg o Fehefin, 2021.

The Selection Day will be held on Sunday 13th of June, 2021 via Zoom. Wales YFC will allocate an interview time for you and this will be sent to you by Friday 11th of June, 2021.

Ticiwch y blychau canlynol i gadarnhau y canlynol/ Please tick the following boxes to confirm that;

Trwy wirio'r blwch rydych chi'n cytuno eich bod; 'wedi gwirio gyda fy nghyflogwyr / sefydliad addysg y byddaf ar gael, os caf fy newis i deithio ar y dyddiadau fel y nodir ar y ffurflen gais'. By checking the box you agree that; 'I have checked with my employers / education establishment that I will be available, if selected to travel on the dates as noted on the application form'.

Trwy wirio'r blwch rydych chi'n cytuno, os cewch eich dewis, byddwch chi'n talu ffi weinyddu o £40 ac yn gyfrifol am yr holl gostau sy'n gysylltiedig â'r daith a fydd yn cynnwys gwariant teithio, yswiriant a chymdeithasol. By checking the box you agree that if selected you will pay a £40 administration fee and will be responsible for all costs associated with the trip which will include travel, insurance and social expenditure.

Trwy wirio'r blwch rydych chi'n cytuno, os byddaf yn cael fy newis, y byddaf yn cyflwyno adroddiad byr i CFfI Cymru ymhen 4 wythnos ar ôl dychwelyd. (Ar gyflwyniad yr adroddiadau byddwch yn cael ad-daliad o £20 o'r ffi ryngwladol). By checking the box you agree that if selected, I will submit a short report to Wales YFC within 4 weeks of return. (On the reports submission you will be reimbursed £20 of the international fee)

Ticiwch i wirio bod yr holl wybodaeth a roddir yn gofnod gwir a chywir/ Please tick to verify that all the information given is a true and a correct record.

Trwy wirio'r blwch rydych chi'n cytuno i dderbyn mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau, newyddion a chynigion. By checking the box you agree to receive more information about our services, news, and offers

By checking the box you agree to receive more information about our services, news, and offers