Sesiynau CFfI | YFC Sessions

Manylion | Details

Os ydych am gofrestru ymlaen i'r gweithgaredd ar ran eich clwb, gallwch nodi'r nifer debygol o aelodau a fydd yn ymuno a'r sesiwn. / If you're registering on behalf of the club, could you note the number of members likely to attend the session.

(Ticiwch un neu fwy) Nodwch: I ymuno gydag unrhyw noswaith sy'n cael ei gynnal gan Brifysgol Harper Adams bydd yn rhaid i chi glicio ar y sesiwn penodol a bwcio ymlaen trwy'r linc yna /(Please tick one or more) Note: to join any of the sessions held by Harper Adams University, please click on their sessions and book on using that link.

Ticiwch i wirio bod yr holl wybodaeth a roddir yn gofnod gwir a chywir/ Please tick to verify that all the information given is a true and a correct record.

Trwy wirio'r blwch rydych chi'n cytuno i dderbyn mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau, newyddion a chynigion. By checking the box you agree to receive more information about our services, news, and offers